KULLANICILARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden EvePaket Servis’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”)uygun olarak  www.evepaketservis.com ‘unkullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmakve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.  www.evepaketservis.comile paylaştığınızkişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye  www.evepaketservis.com adresinde KişiselVerilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (KVK Politikası)erişebilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 www.evepaketservis.comtarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusundaKanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları veamaçları dahilinde işlenecektir.  www.evepaketservis.com tarafından sunulan ürünve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları veihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılmasıiçin gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında; -Müşterileri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası -Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerininplanlanması ve/veya icrası - Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerininplanlanması ve/veya icrası -  www.evepaketservis.com’un sunduğu ürün veyahizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerinplanlanması ve/veya icrası  www.evepaketservis.com tarafından sunulan ürünve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların işbirimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesikapsamında; - Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veyaicrası - Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veyaicrası - Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veyaicrası - Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi - Sözleşmesüreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi  www.evepaketservis.com’nin ve onunla işilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari işgüvenliğinin temin edilmesi kapsamında; -  www.evepaketservis.com denetim faaliyetlerininplanlanması ve/veya icrası -  www.evepaketservis.com faaliyetlerinin şirketprosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini içingerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası -  www.evepaketservis.com operasyonlarınıngüvenliğinin temini - Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması - Yetkilikuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi  www.evepaketservis.com tarafından yürütülenticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafındangerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesikapsamında; - Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası -Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi - Finans ve/veyamuhasebe işlerinin takibi - Hukuk işlerinin takibi - İş faaliyetlerininetkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesifaaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası - İş faaliyetlerinin planlanması veicrası - Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası - Lojistikfaaliyetlerinin planlanması ve icrası - Üretim ve/veya operasyon süreçlerininplanlanması ve icrası  www.evepaketservis.com’nin ticari ve/veya işstratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; - Restoranlar, iş ortaklarıve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi - Stratejik planlamafaaliyetlerinin icrası - Restoranlar, iş ortakları ve/veya tedarikçilerinperformans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

 www.evepaketservis.comtarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen Şirketinticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafındanyürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiztarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerininyürütülmesi, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerinhukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafındansunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekliçalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerininyürütülmesi amaçlarıyla bağlı bulunduğumuz Webustam’a ve iştiraklerimize, hissedarlarımıza,iş ortaklarımıza(yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları veözel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilenkişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz  www.evepaketservis.com tarafından e-mail,ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan,  www.evepaketservis.com’un erişimine imkanverdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrımerkezi kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında vebu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. Evepaketservis Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenenKişisel Veriler ve İşleme Amaçları

 www.evepaketservis.com,aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla,işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanızkapsamında işleyebilecektir. -  www.evepaketservis.com ile olan hukukiilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişimbilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniztarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ileşirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi içinilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında  www.evepaketservis.com tarafından e-postaanlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerekhedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanyasunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yenidenpazarlama, reklam yapılması,  www.evepaketservis.com iş ve stratejilerineilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılanreklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerininyapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazararaştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazararaştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.- Ayrıca yine  www.evepaketservis.com ileolan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, siparişbilginiz, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi restoranların performansyönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hilelihareketlerin engellenmesi amacıyla restoranlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olaraksizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: - Kişisel verilerinizin işlenipişlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgitalep etme, - Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişiselverilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerinizin eksikveya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme, - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerineuygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerinortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatiksistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesisebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Kişiselveri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.evepaketservis.comadresinde yer alan Evepaketservis Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesiPolitikası’nda belirtilen yöntemlerle  www.evepaketservis.com’ne iletebilirsiniz. Evepaketservistalebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içindeücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyetigerektirmesi hâlinde,  www.evepaketservis.com’nin Kişisel VerileriKoruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.